Xây dựng phần thô giá 3,3 triệu đồng/m2

Chỉ áp dụng từ ngày ... đến ngày ...

Nội dung đang cập nhật...