TS. Nguyễn Văn Hiếu


Nguyễn Văn Hiếu


Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Kết Cấu Công Trình

Email:

Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng xử phi tuyến của kết cấu (Nonlinear Structural Behaviors); Tối ưu hóa kết cấu (Topology, Structural Optimization); Phương pháp số tính toán kết cấu công trình (FEM, SFEM); Phân tích giới hạn của kết cấu và đất nền  (Limit Analysis of Structures and Soils); Phân tích ổn định và dao động công trình (Structural Stability and Dynamic Analysis)

Hướng nghiên cứu chủ yếu: Phân tích phi tuyến kết cấu, bao gồm:

Các bài toán tương tác trong lĩnh vực công trình, bao gồm tương tác chất lỏng và rắn, tương tác kết cấu và đất nền…

Phân tích ứng xử phi tuyến hình học và vật liệu của kết cấu tấm, vỏ chịu các loại tải trọng tĩnh và động.

Phát triển và ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn cải tiến (phần tử hữu hạn trơn) cho các bài toán kết cấu tấm, vỏ đa lớp và đa vật liệu.


Quá trình đào tạo


1993-1998: Kỹ sư, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Đại học Kiến Trúc TP.HCM, Việt Nam

1998-2000: Thạc sỹ, Cơ học xây dựng, Đại học Liège, Bỉ

2006-2009: Tiến sỹ, Cơ học công trình, Đại học Nam Queensland, Úc (www.usq.edu.au)


Quá trình công tác

Đang cập nhật...


Thành viên các hiệp hội


2004-Nay: Thành viên Hiệp Hội Kỹ Sư Kết Cấu Việt Nam.

2011-Nay: Thành viên ngành Cơ Học của Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Quốc Gia (NAFOSTED).

2012-Nay: Thành viên Hội Cơ Học Vật Rắn Biến Dạng Việt Nam.

2013-Nay: Trợ lý ban biên tập tạp chí Asia Pacific Journal on Computational Engineering (APJCEN).


Dự án nghiên cứu


1. Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công kè thảm bê tông tự chèn đan lưới P.Đ.TAC-M4414 bảo vệ bờ song khỏi sạt lở (2002-2004). Đề tài trọng điểm cấp Nhà Nước (KC.08-DA01): Thành viên nghiên cứu chính.

2. Phát triển các kỹ thuật phần tử hữu hạn trơn trong phân tích phi tuyến hình học kết cấu dạng tấm và vỏ (2013-2015). Đề tài NCCB cấp Nhà Nước (107.02-2012.27 NAFOSTED): Chủ nhiệm đề tài.


Nghiên cứu đã công bố

Tạp chí quốc tế ISI (SCI+SCIE)


1. Nguyen-Van H., Nguyen-Hoai N., Chau-Dinh T., Nguyen-Thoi T (2014). "Geometrically nonlinear analysis of composite plates and shells via a quadrilateral element with good coarse-mesh accuracy". Composite Structures; Vol. 112: pp.327-338.

2. Nguyen Ngoc Duong, Nguyen-Van Hieu, Han Sang-Yun, Choi Jun-Ho, Kang Young-Jong (2013) . “Elastic Lateral-torsional Buckling of Tapered I-girder with Corrugated Webs”. International Journal of Steel Structures; Vol. 13(1): pp.71-79.

3. Nguyen-Thoi T., Phung-Van P., Luong-Van H., Nguyen-Van H., Nguyen-Xuan H. (2012) “A cell-based smoothed three-node Mindlin plate element (CS-MIN3) for static and free vibration analyses of plates”. Computational Mechanics, Vol. 51, pp.65-81.

4. Nguyen-Van H., Mai-Duy N., W. Karunasena, Tran-Cong T. (2011). “Buckling and vibration analysis of laminated composite plate/shell structures via a smoothed quadrilateral flat shell element with in-plane rotations”. Computers and Structures. Vol. 89, pp.612-625.

5. Nguyen-Van H., Mai-Duy N., Tran-Cong T. (2009). “An improved quadrilateral flat element with drilling degrees of freedom for shell structural analysis”. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences. Vol. 49, No. 2, pp. 81-112.

6. Nguyen-Van H., Mai-Duy N., Tran-Cong T. (2008). “A node-based element for analysis of planar piezoelectric structures”. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences. Vol. 36, No. 1, pp. 65-96.

7. Nguyen-Van H., Mai-Duy N., Tran-Cong T. (2008). “Free vibration of laminated plate/shell structures based on FSDT with a stabilized nodal-integrated quadrilateral element”. Journal of Sound and Vibration, Vol. 313, Issues 1-2, pp. 205-223.

8. Nguyen-Van H., Mai-Duy N., Tran-Cong T. (2008). “A smoothed four-node piezoelectric element for analysis of two-dimensional smart structures”. CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences, Vol. 23, No. 2, pp. 209-222.

9. Nguyen-Van H., Mai-Duy N., Tran-Cong T. (2007). “A simple and accurate four-node quadrilateral element using stabilized nodal integration for laminated plates”. CMC: Computer, Materials & Continua. Vol. 6, No. 3, pp. 159-175.

Tạp chí trong nước


1. Nguyen Van Hieu, Luong Van Hai, Nguyen Hoai Nam (2013). "Phân tích ứng xử phi tuyến hình học của kết cấu tấm vỏ chịu tải trọng tĩnh bằng phương pháp phần tử hữu hạn trơn". Tạp chí Xây Dựng, Số 11, trang 105-108.

2. Le -Van T., Nguyen-Van H., Rixen D. J. (2011). "The dual  Craig-Bampton method for structural dynamic analysis". Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Số 5A - Tập 49, trang 10-21

3. Phan Tan Huy, Nguyen Dang Hung, Nguyen-Van Hieu, Phan Duc Tac, Nguyen Van Mao (2011). “Slope protection structures: Structural analysis of interlocking block PDT CM 5874 and Toe structure type HWRU-2001 using Abaqus”. Tạp chí Khoa học Thủy Lợi và Môi Trường, Số 33, trang 102-111.


Hội thảo quốc tế


1. Nguyen Hoai Nam, Nguyen Van Hieu, Luong Van Hai, Chau Dinh Thanh, Nguyen Ngoc Duong (2013). "A smoothed strain based element for geometrically nonlinear analysis of plate/shell structures". The 4th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum 2013 (EACEF): Innovations in Civil Engineering for Society and the Environment, National University of Singapore, SINGAPORE, June 26-28, 2013, pp. S81-S86.

2. Nguyen-Van Hieu, Vo Anh Vu, Nguyen Hoai Nam, Chau Dinh Thanh, Nguyen Ngoc Duong (2012). “Analysis of shell structures via a smoothed four-node flat element”. Proceeding of the International Conference On Advances In Computational Mechanics (ACOME), August 14-16, 2012, Ho Chi Minh City, Viet Nam, pp.219-233.

3. Phan Tan Huy, Nguyen Dang Hung, Nguyen Van Hieu, Phan Duc Tac, Nguyen Van Mao (2012) “Analysis of inter-locking blocks structure for coastal protection using abaqus software”. The 4th International conference on estuaries & coasts (ICEC2012). Octorber 8-11, 2012, Ha Noi, Viet Nam.

4. Nguyen-Van Hieu, Le-Van Thong, Nguyen-Thoi Trung, Tran-Cong Thanh. (2011). “Geometrically nonlinear analysis of composite plates via an assumed strain smoothing quadrilateral element”. The 1st International Conference on Computational Science and Engineering in Ho-Chi-Minh City (ICCSE), December 19-21th, 2011, Viet Nam.

5. Nguyen Thoi Trung, Phung Van Phuc, Nguyen-Van Hieu, Nguyen Xuan Hung. (2011). “Free Vibration Analysis of Reissner-Mindlin Plates by a Cell-based Smoothed Three-node Mindlin Plate Element (CS-MIN3)”. The 1st International Conference on Computational Science and Engineering in Ho-Chi-Minh City (ICCSE), December 19-21th, 2011, Viet Nam.

6. Le-Van Thong, Nguyen-Van Hieu, Daniel J. Rixen. (2011), “The dual Craig-Bampton method for structural dynamic analysis”. The 1st International Symposium on Engineering Physics and Mechanics (ISEPM), October 25-26th, 2011, Vietnam.

7. Nguyen-Van H., Mai-Duy N., Tran-Cong T. (2008). “Analysis of piezoelectric solids with an efficient node-based smoothing element”. The 8th World Congress on Computational Mechanics (WCCM8) and 5th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS2008). June 30-July 5, 2008 Venice, Italy.

8. Nguyen-Van H., Le Thong, Mai-Duy N., Tran-Cong T. (2008). “Nodal integration finite element techniques for analysis of piezoelectric solids”. The International Conference on Computational Solid Mechanics (CSM2008), November 27-30, 2008, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

9. Nguyen-Van H., Mai-Duy N., Tran-Cong T. (2007). “Analysis of laminated composite plate/shell structures using a stabilized nodal-integrated quadrilateral element”. The 1st International Conference on Modern Design, Construction & Maintenance of Structures (MDCMS2007), 10-11 Dec 2007, Ha Noi, Viet Nam, pp.85-92

10. Nguyen-Van Hieu, Khenane Amar, Tran-Cong Thanh (2006). “Monte-Carlo simulation of the durability of glass fibre reinforced composite under environmental stress corrosion”. The International Conference on Nonlinear Analysis & Engineering Mechanics Today (NA-EMT2006), 11-14 Dec 2006, HCM City, Viet Nam.


Hội thảo quốc gia


1. Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hoài Nam, Trần Đồng Kiếm Lam, Lê Văn Thông (2013). "Mô hình và phân tích phi tuyến hình học kết cấu tấm/vỏ composite sử dụng phần tử tứ giác trơn". Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI Thành phố Hồ Chí Minh, 7-9/11/2013.

2. Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hiếu, Lương Văn Hải, Châu Đình Thành (2013). "Phân tích phi tuyến hình học kết cấu dạng tấm/vỏ sử dụng phần tử hữu hạn trơn". Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI Thành phố Hồ Chí Minh, 7-9/11/2013.

3. Phan Tấn Huy, Nguyễn Đăng Hưng, Nguyễn Văn Hiếu, Phan Đức Tác, Nguyễn Văn Mạo (2011) “Kết cấu kè bảo vệ mái dốc, tính toán kết cấu tự chèn PDT-CM5874 và chân kè HWRU-TOE-2001 bằng phần mềm Abaqus”. Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc, 7/2011, Cửa Lò-Nghệ An.